doshisha_commonheader

bu gong
不空(705-774)

Hide author's details.

Attribute of the Author Individual
Notes 唐の高僧
SRC:大隨求陀羅尼 / 不空譯([出版者不明], [1---])
EDSRC:瑜伽集要焰口施食起教阿難陀縁由, 1巻 / (唐釈)不空譯([製作者不明], [1---])
謚: 大辨正廣智三藏
別称「不空三藏」, 謚は「大漢和辞典」(大修館書店)による
EDSRC:'Od zer can gyi sgrub thabs rje'i thugs bźed ltar bkod pa bźugs so, [19--]: p. 17 [i.e. 34] (A-mo-gha-badzra, translator)
EDSRC:Dpal gsaṅ ba 'dus pa'i smon laṃ [i.e. lam] gyi ṭīkka gsaṅ chen gźuṅ lam gźuṅ don rab gsal źes bya ba bźugs so, [19--]: p. 56 [i.e. 111] (Mdo-stod-pa A-mo-gha-badzra, Mu-ni-śā-sa-na)
EDSRC:Dpal gsaṅ bde 'jigs gsum gyi bsñen pa ji ltar bya tshul gyi yi ge dṅos grub rin chen 'dren pa'i gru gziṅs źes bya ba bźugs so, [19--]: p. 132 [i.e. 264] (Mdo-stod-pa Śāka-btsun Mu-ni-śā-sa-na)
Dates of Birth and Death 705-774
See from' reference 智藏國師<チゾウ コクシ>
不空三藏<フクウ サンゾウ>
Amoghavajra
A-mo-gha-badzra
Mdo-stod-pa A-mo-gha-badzra
Mu-ni-śā-sa-na
Mdo-stod-pa Śāka-btsun Mu-ni-śā-sa-na
Codes AuthorityID=AU00290689  NCID=DA08575323
1 文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善悪宿曜経 2卷 / (唐) 不空譯 ; (唐) 揚景風修注 卷上,卷下. - [京都] : 性然 [写] , 元亨2 [1322]
2 瑜伽集要焰口施食起教阿難陀縁由 / 不空譯 [出版地不明] : [出版者不明] , [1---]